چاپ زونکن اختصاصی | چاپ کلاسور

 

 

چاپ زونکن ( کلاسور ) اختصاصی

وقتـی کاتالـوگ شمـا با زونکـن ( کلاسور ) خـود شمـا هدیه میشـود ،

در بایگانـی با سایر کاتالوگ ها و در یک زونکـن عمومـی ، کلاسـه نمی شود .

 

ضمنـاً اسناد و فاکتور های شمـا نیز جای مشخصی دارند.